Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Witamy w sklepie internetowym Centrum Ogrodzeń MAGNOLIA
Poniższy regulamin reguluje sposób korzystania z naszego sklepu. Można w nim znaleźć wszelkie niezbędne informacje, między innymi dotyczące sposobu składania, opłacania i wysyłania zamówienia oraz informacje o procedurze reklamacyjnej. Stanowi on integralną część umowy sprzedaży oferowanych w sklepie produktów i udostępniony jest na stronie internetowej sklepu, jak również w formie pliku PDF (kliknij i pobierz), który umożliwia jego pozyskanie, utrwalenie i wydrukowanie.
Bardzo ważne dla nas jest dobro naszych Klientów, a w szczególności dbałość o zagwarantowanie należnej ochrony związanej z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym przypominamy, że w razie niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego i należy je stosować.
W razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem sklep@ogrodzeniamagnolia.pl.

§1
Definicje

Na potrzeby Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:
1) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
2) Konto – indywidualnie wydzielona przestrzeń w ramach Sklepu, udostępniona Tobie przez Sprzedawcę nieodpłatnie w celu złożenia zamówienia, przeglądania historii zamówień, podglądu złożonego zamówienia, edycji koszyka oraz samodzielnej edycji danych, do którego Kupujący ma dostęp za pomocą Loginu oraz hasła;
3) Kupujący/Ty – każdy podmiot korzystający z usług Sklepu;
4) Produkt – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, będący przedmiotem Umowy. Istnieje również możliwość zamówienia u Sprzedawcy bez pośrednictwa Sklepu Produktu robionego na zamówienie, według Twojej specyfikacji. Wówczas nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy, o czym mowa poniżej;
5) Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, dostępny pod adresem https://sklep.ogrodzeniamagnolia.pl/regulamin-zakupow ;
7) Sklep – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem https://sklep.ogrodzeniamagnolia.pl/ umożliwiający Kupującym zakup dostępnych Produktów oraz świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usług drogą elektroniczną;
8) Sprzedawca/My – Szymon Czajkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI HANDLOWE Szymon Czajkowski z siedzibą w Łodzi (92-780), ul. Podwodna 24, NIP: 6612093504, REGON: 369187656, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: sklep@ogrodzeniamagnolia.pl. lLub pod numerem telefonu: +48 519 495 704;
9) Towar z Elementami Cyfrowymi (TzEC) – Produkt oferowany przez Sprzedawcę, zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową, o której mowa w ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, bez których Produkt nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Treści cyfrowe lub usługi cyfrowe mogą być dostarczane zarówno przez Sprzedawcę, jak i osoby trzecie;
10) Umowa – umowa sprzedaży Produktu lub świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, której treść odpowiada treści niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem warunków w niniejszym Regulaminie;
11) Usługi – zbiorcze określenie sprzedaży Produktów w Sklepie oraz świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu;
12) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;
13) Akt o usługach cyfrowych – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).
14) Nielegalne treści – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług Elektronicznych, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

§2
Postanowienia ogólne

1. Jako Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu, prowadzimy sprzedaż Produktów, zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu. Świadczymy również na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.
2. Regulamin określa zasady działania Sklepu oraz zasady świadczenia i korzystania z jego usług, a także prawa i obowiązki Kupujących oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności nas, czyli jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
3. Jeśli korzystasz ze Sklepu, niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Ciebie, przy czym warunkiem korzystania z Usług Sklepu jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptacja.
4. Nazwa Sklepu, jego wygląd graficzny, logo, elementy grafiki oraz opisy Produktów stanowią naszą wyłączną własność i podlegają ochronie prawnej.

§3
Zasady korzystania ze Sklepu

1. Dokładamy ze swej strony wszelkich starań, aby dostarczyć Tobie Usługi najwyższej jakości, a podane przez Ciebie dane osobowe nie zostały pozyskane lub zmodyfikowane przez osoby nieupoważnione. W tym celu potrzebujemy Twojej współpracy, a w szczególności abyś:
a) korzystał z Usług w sposób umożliwiający jego prawidłowe działanie, a także w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, a także zwyczajami przyjętymi w stosunkach danego rodzaju,
b) nie prowadził działań zmierzających do objęcia informacji niejawnych posiadanych przez nas,
c) nie kopiował elementów znajdujących się na stronie internetowej
Sklepu, a zwłaszcza zdjęć, opisów Produktów czy znaków towarowych,
d) nie korzystał z Usług w sposób bezprawnie zakłócający jego funkcjonowanie poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie
lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej.
2. Produkty dostępne w Sklepie są oznaczone m. in. poprzez podanie ich nazwy, opisu, parametrów (jak wysokość i szerokość), podanie ceny oraz ich dostępność w Sklepie. Opisy te mają charakter wyłącznie informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby opis Produktu nie zawierał błędów. Dlatego, w razie wątpliwości dotyczących opisu Produktu, możesz skontaktować się z nami pod adresem mailowym sklep@ogrodzeniamagnolia.pl.

§4
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu świadczymy bezpłatnie następujące usługi elektroniczne:
a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie,
b) złożenie Zamówienia w Sklepie,
c) przesłanie newslettera,
d) dodawania opinii o Sklepie i oferowanych Produktach.
2. Jeżeli zdecydujesz się zapisać do newslettera, świadczymy również na Twoją rzecz usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail zawierających informacje o naszych nowościach, promocjach, produktach lub usługach. Zapisanie do newslettera odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania Zamówienia. Jako Kupujący możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie na adres e-mail: sklep@ogrodzeniamagnolia.pl.
3. Usługi elektroniczne świadczymy nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy dotyczące sprzedaży Produktów.
4. Jako Kupujący masz prawo złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usługi elektronicznej na adres e-mail: sklep@ogrodzeniamagnolia.pl. Reklamację rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia reklamacji.
5. Również i my mamy prawo wypowiedzieć Tobie ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu newslettera w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Ciebie adres e-mail w trakcie zapisu do newslettera.
6. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną może zostać rozwiązana również
za porozumieniem stron w każdym czasie.
7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych
w czasie trwania umowy o świadczenie usług elektronicznych.

§ 5
Składanie Zamówienia

1. W naszym Sklepie zakupu dokonujesz poprzez Konto lub bez konieczności rejestracji i logowania w Sklepie. Możliwe jest również złożenie Zamówienia w sposób opisany w ust. 8 poniżej.
2. Zamówienia w Sklepie możesz składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
W razie ewentualnej przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, zamieścimy na stronie Sklepu stosowną informację.
3. Możesz zalogować się do Konta zarówno przed złożeniem Zamówienia, jak i w trakcie składania zamówienia.
4. Złożenie Zamówienia dokonuje się poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu i dodanie go do koszyka, a następnie wypełnieniu formularza zamówienia. Produkty dostępne w Sklepie są oznaczone m. in. poprzez podanie ich nazwy, opisu, podstawowych informacji, warunków uczestnictwa, miejsca, dostępnych terminów oraz podanie ceny. Do opisu mogą być również załączone zdjęcia. Opisy te mają charakter wyłącznie informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby opis Produktu, nie zawierał błędów. W razie wątpliwości dotyczących opisu Produktu możesz skontaktować się z nami w sposób wskazany w § 14 Regulaminu.
5. Na każdym etapie składania Zamówienia możesz zaprzestać przechodzenia kolejnych kroków i wyjść z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone do końca, zostanie automatycznie anulowane.
6. Po dokonaniu wyboru Produktu zostaniesz przekierowany do strony, gdzie należy wypełnić formularz zamówienia oraz zostaną przedstawione informacje dotyczące wybranego Produktu, W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. W tym miejscu następuje również wskazanie metody płatności za Zamówienie oraz wybór czy chcesz wystawienia faktury za dokonaną sprzedaż. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy podatnikiem VAT, w związku z czym wystawiane faktury uwzględniają należny podatek.
7. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, poprzez zaznaczenie checkboxa „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść” lub równoważnym. Kliknięcie to stanowi Twoje oświadczenie woli wyrażające wolę zakupu Produktu.
8. Biorąc pod uwagę fakt, że oferowane Produkty często wymagają dodatkowych Produktów umożliwiających należyte ich funkcjonowanie lub specjalistycznego doradztwa, chcemy umożliwić Tobie dokonanie udanego zakupu. W tym celu, poza powyższymi możliwościami, oferujemy złożenie Zamówienia w następujący sposób:
a) najpierw odbywamy rozmowę telefoniczną lub wymianę korespondencji mailowej celem ustalenia Twoich potrzeb i przedstawienia Produktów spełniających, naszym zdaniem, Twoje oczekiwania,
b) następnie wypełniamy formularz zamówienia według podjętych ustaleń i przesyłamy Tobie na adres e-mail, który stanowi ofertę zawarcia Umowy,
c) jeżeli akceptujesz ofertę, składasz Zamówienie klikając w odpowiedni link lub przycisk znajdujący się w tej wiadomości. Kliknięcie to stanowi Twoje oświadczenie woli wyrażające wolę zakupu Produktu.
9. Po skutecznym złożeniu Zamówienia wyślemy Tobie wiadomość na podany przy rejestracji adres e-mail, w której potwierdzamy złożenie Zamówienia. Dopiero po odnotowaniu wpłaty ceny za zamówiony Produkt (o czym poinformujemy Cię mailowo) przyjmujemy Zamówienie do realizacji, zawiadamiając Cię o tym mailowo.
10. Umowa sprzedaży Produktu zostaje zawarta pod warunkiem odnotowania na naszym rachunku bankowym pełnej wpłaty za zamówiony Produkt, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 poniżej.
11. W sytuacji gdy:
a) do zamówienia Produktu wymagane jest uiszczenie zaliczki zgodnie z §6 poniżej, Umowa zostanie zawarta pod warunkiem uiszczenia zaliczki w pełnej wysokości;
b) wybierzesz tzw. płatność za pobraniem, a do zamówienia danego Produktu nie jest wymagane uiszczenie zaliczki, Umowa zostaje zawarta w momencie wysłania na Twój adres email potwierdzenia złożenia Zamówienia.

§ 6
Płatność

1. Ceny Produktów na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT według obowiązującej stawki. Ceny te nie zawierają ewentualnych kosztów płatności oraz dostawy. Całkowity koszt Zamówienia zostanie Tobie wskazany w formularzu zamówienia, czyli jeszcze przed złożeniem Zamówienia, po uzupełnieniu wszystkich koniecznych pól w tym formularzu.
2. Zakupu dokonuje się według cen obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia i od tego momentu nie ulegają one zmianie, nawet wówczas, gdy tuż po złożeniu Zamówienia zmianie ulegną ceny za poszczególne Produkty w Sklepie.
3. Swoje Zamówienie możesz opłacić:
a) przelewem bankowym – w sytuacji gdy nie doszło do zaksięgowania Twojego przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie to zostaje anulowane.
Dane naszego rachunku bankowego:
Bank - Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Numer rachunku – 66 1240 3086 1111 0010 7767 0303,
c) za pośrednictwem operatora płatności, co oznacza, że wybierając ten sposób zostaniesz automatycznie zostanie przekierowany na stronę właściwego operatora,
* System płatności on-line obsługiwany przez Autopay S.A

Dostępne metody, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic,
Przelewy online, Blik, Apple Pay, Google Pay
c) tzw. płatność za pobraniem, co oznacza płatność gotówką do rąk dostawcy (kuriera) lub Sprzedawcy, w sytuacji wykonania dostawy przez Sprzedawcę.
4. W przypadku gdy wyrazisz chęć otrzymania faktury, niezwłocznie po dokonaniu płatności – nie później jednak niż w ciągu 7 dni – otrzymasz ją od nas na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.
5. W przypadku płatności za pobraniem faktura zostanie wystawiona po tym, jak otrzymamy pełną kwotę za złożone Zamówienie od kuriera i wysłana drogą mailową w ciągu 7 dni od moment gdy otrzymamy pełną płatność.
6. W sytuacji wyboru Produktów w postaci systemów VELAGO, JARMEX oraz PICHETA, a także w razie dokonania Zamówienia Produktów w postaci systemu POLBRAM na kwotę powyżej 20,000 (dwadzieścia tysięcy) zł brutto, aby przyjąć Zamówienie do realizacji trzeba wpłacić zaliczkę w wysokości 15% w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany powyżej. O konieczności wpłaty zaliczki zostaniesz również poinformowany w mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia Zamówienia, o którym mowa w §5 ust. 9 Regulaminu.
7. Konieczność uiszczenia zaliczki, o której mowa powyżej dotyczy również Produktów tworzonych na Twoje Zamówienie (np. poprzez zmianę wymiarów, koloru).

§ 7
Realizacja Zamówienia

1. Realizujemy Zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem postanowień Regulaminu dotyczących płatności).
2. Złożone Zamówienia realizujemy w dni robocze. Zamówienie złożone po godzinie 14:00, jak również złożone w soboty, niedziele i święta, przyjmujemy do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
3. Termin realizacji zamówienia wynosi:
a) do 7 (siedmiu) dni roboczych – w przypadku Produktów dostępnych na magazynie w momencie przyjęcia Zamówienia do realizacji;
b) do 21 (dwudziestu jeden) dni – w przypadku Produktów niedostępnych na magazynie w momencie przyjęcia Zamówienia do realizacji;
4. Terminem realizacji jest dzień dostawy kurierskiej lub dzień odbioru osobistego przez Ciebie.

§ 8
Warunki dostawy

1. Oferujemy następujące formy dostawy:
a) przesyłka kurierska,
b) odbiór osobisty.
2. Powyższe formy dostawy mogą zawierać odpowiednie warianty w zależności od tego jaki Produkt zamówisz.
3. Koszt dostawy zostanie Tobie wskazany w formularzu zamówienia.
4. Termin i sposób dostawy Produktu może podlegać indywidualnym ustaleniom i warunkowany jest zamieszczeniem odpowiednich adnotacji w formularzu Zamówienia.
5. Z chwilą odebrania Produktu przechodzą na Ciebie korzyści i ciężary z nim związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
6. Powinieneś dołożyć starań, aby ocenić stan Produktu i jego zgodność (w tym: kompletność) z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia istniejących wad Produktu lub odpowiedzialności przewoźnika, np. w postaci spisania protokołu szkody.

§ 9
Zasady odpowiedzialności

1. Jako Konsument lub PNPK masz prawo odstąpić Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub PNPK, lub wskazaną przez Konsumenta lub PNPK osobę trzecią, inną niż przewoźnik. W przypadku, gdy Umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin na odstąpienie od Umowy liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części.
2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji (np. Produkt, który ze względu na zmianę wymiarów lub koloru został wyprodukowany specjalnie dla Ciebie).
3. Jeśli jesteś Konsumentem lub PNPK, do zawartych Umów sprzedaży Produktów stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Produktu z Umową, które są zawarte w ustawie z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. Dlatego poniżej, tam, gdzie będzie mowa o tym, że jako Kupujący masz określone uprawnienia, odnosi się do jedynie do sytuacji gdy działasz jako Konsument lub PNPK.
4. Zgodność Towaru z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
5. W przypadku, gdy świadczone przez nas usługi drogą elektroniczne stanowią równocześnie usługi cyfrowe w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, ponosimy odpowiedzialność za zgodność tych usług z Umową na zasadach przewidzianych w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.
6. Jeśli nie jesteś Konsumentem lub PNPK, rękojmia za wady Produktu, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest w Twoim przypadku wyłączona.
7. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili.
8. W przypadku TzEC ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowych lub usług cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane, jednak nie krócej niż przez 2 (dwa) lata od chwili dostarczenia TzEC.
9. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, możesz żądać jego naprawy lub wymiany.
10. Jako Sprzedawca możemy dokonać wymiany lub dokonać naprawy, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby od nas nadmiernych kosztów.
11. Z uwagi na specyfikę sprzedawanych Produktów, rozpoczęcie procedury reklamacyjnej wymaga abyś przesłał nam zdjęcia reklamowanego Produktu. Wówczas do Ciebie uda się odpowiednia osoba, która oceni na miejscu zasadność złożonej reklamacji. Dlatego, biorąc pod uwagę koszty i inne trudności w transporcie naszych Produktów, prosimy żeby nie odsyłać nam reklamowanego Produktu zanim nie przyjedzie odpowiednia osoba, która oceni zasadność złożonej reklamacji.
12. Dokonujemy naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni, od chwili, w której zostaliśmy przez Ciebie poinformowani o braku zgodności Produktu z Umową, a także bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie, uwzględniając specyfikę Produktu oraz jego cel.
13. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, tylko wtedy, gdy:
a) odmówimy naprawy lub wymiany Produktu,
b) nie doprowadzimy Produktu do zgodności z Umową,
c) brak zgodności Produktu z Umową będzie nadal występował, pomimo próby doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową,
d) brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany Produktu,
e) z naszego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie będzie wynikać, że nie doprowadzimy Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie..
14. Jeśli chciałbyś skorzystać z obniżenia ceny musisz pamiętać, że obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.
15. Jeśli skutecznie skorzystasz z prawa obniżenia Ceny kwoty należne zwracamy Ci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o obniżeniu Ceny.
16. Nie możesz odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny, przy czym domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.
17. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie danej Umowy, możesz odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych nabytych Produktów wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, abyś zgodził się zatrzymać wyłącznie te Produktu, które są zgodne z Umową.
18. W razie skorzystania z uprawnienia najdalej idącego, tj. odstąpienia od Umowy, niezwłocznie musisz zwrócić nam reklamowany Produkt, na nasz koszt. Uiszczoną cenę za ten Produkt zwracamy Ci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
19. Dokonujemy zwrotu wpłaconej ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami.

§ 10
Majątkowe prawa autorskie

1. Zwracamy Twoją uwagę na to, że treści dostępne na stronach Sklepu, w tym opisy Produktów i projekty graficzne, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują nam, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
2. Wskazujemy również, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Ciebie bez naszej zgody, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich nam przysługujących i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Zakup Produktu nie jest równoznaczny z udzieleniem licencji na korzystanie z danych treści lub baz danych.

§ 11
Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze Sklepu i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie https://sklep.ogrodzeniamagnolia.pl/polityka-prywatnosci .


§ 12
Opinie w Sklepie

Umożliwiamy złożenie Tobie opinii o Sklepie i naszych Produktach. Więcej na temat zamieszczania opinii przeczytasz w regulaminie opinii, będącym odrębnym dokumentem.

§ 13
Nielegalne treści i inne treści niezgodne z Regulaminem

1. Z uwagi na fakt, że masz prawo zamieścić opinie o naszym Sklepie i Produktach podczas dostarczania tych treści będziesz zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu Regulaminu, których treść wynika z Aktu o Usługach Cyfrowych.
2. Zakazane jest publikowanie opinii, które:
a) zawierają nielegalne treści w rozumieniu Aktu u Usługach Cyfrowych;
b) naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorców, a także znieważają lub zniesławiają inne osoby;
c) naruszają prawa własności intelektualnej (w szczególności prawa autorskie, prawa ochronne na znaki towarowe);
d) naruszają zasady uczciwej konkurencji;
e) służą prowadzeniu działań nielegalnych (w tym próbom wyłudzenia oraz oszustwa);
f) nawołują do zachowań zakazanych przez prawo, a także niebezpiecznych, lub pochwalają takie zachowania;
g) zawierają wulgaryzmy lub treści innego rodzaju mające charakter obraźliwy;
h) niezgodnych ze stanem faktycznym lub wprowadzające odbiorców w błąd;
i) służą publikowaniu niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Sklepu.
3. Wyznaczamy dla Ciebie Punkt Kontaktowy pod adresem poczty elektronicznej: sklep@ogrodzeniamagnolia.pl pod który możesz zgłosić treści, które uważasz za nielegalne lub niezgodne z Regulaminem.
4. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać w szczególności:
a) wskazanie treści, które uważasz za nielegalne lub niezgodne z Regulaminem (w szczególności przez wskazanie ich lokalizacji – adresu URL lub tak zwanych „zrzutów ekranu” umożliwiających identyfikację zgłaszanej treści);
b) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzucasz, że komentarz stanowi nielegalną treść;
c) Twoje imię i nazwisko lub Twoją nazwę oraz Twój adres e-mail, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego treści uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE (przestępstwa związane z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym, przestępstwa związane z pornografią dziecięcą, nagabywanie dzieci do celów seksualnych, podżeganie, pomocnictwo i usiłowanie),
d) Twoje oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie, że informacje i zarzuty zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.
5. Jeśli zgłoszenie, o którym mowa, zawiera Twoje elektroniczne dane kontaktowe, prześlemy Ci bez zbędnej zwłoki potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Dodatkowo bez zbędnej zwłoki powiadomimy Cię o naszej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie.
6. Rozpatrujemy wszystkie zgłoszenia w otrzymane ramach opisanego mechanizmu terminowo (nie dłużej niż 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia), niearbitralnie oraz obiektywnie, z zachowaniem należytej staranności.
7. W przypadku gdy wykryjemy opinię, która zawiera Nielegalne Treści lub jest niezgodna z Regulaminem, możemy podjąć decyzję o ograniczeniu jej widoczności, w tym usunąć ją lub uniemożliwić do niej dostęp.
8. O naszej decyzji co do opinii informujemy Zgłaszającego w rozumieniu tego Regulaminu, jak i osobę, która zamieściła Nielegalne lub niezgodne z Regulaminem treści, chyba, że:
a) nie znamy odpowiednich elektronicznych danych kontaktowych,
b) decyzja dotyczyć będzie komentarzy, które są wprowadzającymi w błąd treściami o dużej objętości (tzw. Spam),
c) decyzja została podjęta w wyniku nakazu wydanego przez odpowiednie organy sądowe lub administracyjne.
9. Od każdej naszej decyzji istnieje możliwość odwołania się. Odwołanie może zostać złożone do nas na adres elektronicznego Punktu Kontaktowego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące wyjaśnienia, dlaczego osoba lub podmiot składający odwołanie nie zgadza się z decyzją. Odwołania rozpatrujemy w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia na adres elektroniczny.
10. Zgłaszający dodatkowo ma prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących podjętych przez Nas decyzji w toku opisanej procedury wewnętrznej.

§ 143
Zmiana Regulaminu

1. Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zmian technologicznych lub zmian biznesowych, bez uszczerbku dla praw, które nabyłeś na podstawie umów zawartych jeszcze przed zmianą Regulaminu.
2. Jeśli zapisałeś się do newslettera lub założyłeś Konto o zmianach zostaniesz poinformowany poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail podany przy zapisie do newslettera lub w formularzu rejestracyjnym Konta.
3. W razie braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, możesz zrezygnować z usługi przesyłania newslettera lub usunąć Konto.
4. Do umów zawartych przez zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Ciebie Umowy.

§ 154
Postanowienia końcowe

1. Tekst jednolity Regulaminu dostępny w wersji elektronicznej jest pod adresem: https://sklep.ogrodzeniamagnolia.pl/regulamin-zakupow .
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 roku.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za bezprawne, nieważne
lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas takie postanowienie będzie uważane za wyłączone z Regulaminu i pozostanie bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia dotkniętego wadą, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wstępuje reguła odpowiadająca najbliżej celom tego postanowienia jak i całemu Regulaminowi.
5. W razie pytań, uwag czy wątpliwości możesz kontaktować się z nami
za pośrednictwem maila, telefonicznie lub pisemnie pod wskazanymi adresami i numerem:
a) tel: +48 519 495 704
b) mail: sklep@ogrodzeniamagnolia.pl
c) adres: Bidziny 17, 27-532 Bidziny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl